پوند انگلیس به ین ژاپن ۱۱/۱۲/۲۰۲۰

  • فارکس
GBP/JPY Forex Analysis 11/12/2020
فارکس

 

 

در این منطقه (137.50) می‌توانیم موقعیت صعودی داشته باشیم واهداف مشخس شده را دنبال کنیم:

 141هدفه اول 

144هدف دوم 

 147.90هدف سوم