چشم انداز

  • ساختار کسب و کار ما
Vision
ساختار کسب و کار ما

تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در دانش، فناوری، تولید و تجارت "فلزات غیر آهنی"

 

و

 

صنایع مرتبط همراه با تلاش برای حفاظت از محیط زیست و خدمت صادقانه به بشریت.

 

با

 

منابع انسانی برتر و ذخایر معدنی مناسب.