ماموریت

  • ساختار کسب و کار ما
Mission
ساختار کسب و کار ما

سند ماموریت

توسعه دانش  ، فن آوری،سرمایه گذاری  و احداث  کارخانجات  فرآوری در زمینه  فلزات رنگین و گرانبها، توسعه  بازرگانی و لجستیک  در کلیه زنجیره تامین ، تولید و فروش فلزات رنگین ، سرمایه گذاری و مشارکت در بهره برداری  و اکتشاف معادن متوسط و بزرگ در سطح جهان؛